Algemene voorwaarden ZEL Deskundigheidsbevordering BV

Artikel 1.      Algemeen

1.1.        De via deze website aangeboden scholingen worden geleverd door ZEL Deskundigheidbevordering BV,
               Stokdijkkade 21a, 2671 GX Naaldwijk, KvK-nummer 27336669.

1.2.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere nascholing, symposium of bijeenkomst georganiseerd door Zorggroep
               Eerste Lijn, hierna te noemen ZEL.

1.3.        De huisartsen, het ondersteunend personeel van de huisarts en de eerste lijns zorgaanbieders zijn geregistreerd in
               ZELHIS. Het is de verantwoording van de deelnemers om contactgegevens up-to-date te houden. Indien
               onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich
               een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is zal, na goed onderling overleg, naar een
               oplossing gezocht worden.

1.4         ZEL Deskundigheidsbevordering BV kan ervoor kiezen om het uitvoeren van de scholingen geheel of ten dele uit te
               besteden aan derden, maar blijft daarvoor wel eindverantwoordelijk.

 

Artikel 2.      Scholingsaanbod ZEL Deskundigheidbevordering (ZD)

2.1.        Huisartsen in de regio WSD, die lid zijn van de Huisartsen coöperatie WSD, betalen jaarlijks een verplichte contributie
               voor nascholing. Dit geeft de mogelijkheid tot het kosteloos volgen van 21 uur nascholing voor huisartsen. Deze wordt
               aangeboden in de vorm van een Eendaagse en een Tweedaagse nascholing.

2.2.        Tevens organiseert ZD voor EKC medewerkers/WDH leden jaarlijks een scholing.

2.3.        Vanuit de werkgroepen WDP (praktijkondersteuners) en WDA (assistenten) organiseert ZD voor iedere doelgroep vier
               scholingen op jaarbasis. Deze zijn kosteloos indien de werkgever lid is van HC WSD.

2.4.        De aangegeven scholingslocatie is onder voorbehoud. De deelnemer ontvangt tijdig bericht bij wijziging.

2.5.        Het scholingsaanbod ZD is via de website te raadplegen.

 

Artikel 3.      Scholingsaanbod ZEL Chronische Zorg

3.1.        Indien de zorgverlener deelneemt aan de ketenzorg zijn deze scholingen kosteloos met uitzondering van de
               basisscholingen welke tegen kostprijs worden aangeboden, dit geldt ook voor het ondersteunend personeel.
               Indien de huisarts/werkgever niet deelneemt aan de ketenzorg zijn er met ingang van 1 januari 2014 kosten verbonden
               aan deelname van de scholingen. De actuele kosten staan vermeld bij de informatie van betreffende scholing in de
               nascholingsagenda op de site.

3.2.        ZEL behoudt zich het recht om scholingen uitsluitend voor deelnemers aan de ketenzorg open te stellen.

3.3.        De aangegeven scholingslocatie is onder voorbehoud. De deelnemer ontvangt tijdig bericht bij wijziging.

3.4.        Het scholingsbeleid en het scholingsaanbod Chronische zorg is via de website www.zorggroep-el.nl te raadplegen.

 

Artikel 4.      Scholingsaanbod ZEL Regionale Ondersteuning

4.1.        ZEL Regionale Ondersteuning behoudt zich het recht om scholingen uitsluitend voor een beperkte doelgroep
               open te stellen.

4.2.        De aangegeven scholingslocatie is onder voorbehoud. De deelnemer ontvangt tijdig bericht bij wijziging.

4.3.        Het scholingsaanbod is via de website te raadplegen.

 

Artikel 5.      Inschrijven

5.1.        Inschrijven voor deelname aan nascholingen is uitsluitend mogelijk via de centrale agenda
               http://www.nascholing-zel.nl/actueel.html tenzij anders is aangegeven. Na het aanmelden via de website,
               ontvangt de deelnemer direct per e-mail een bevestiging. Ontvangt de deelnemer dit bericht niet, dan heeft ZEL
               de inschrijving niet ontvangen en is ZEL niet aansprakelijk voor het gebruik van foutieve contactgegevens.

5.2.        Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.

5.3.        Een week voor aanvang van de scholing ontvangt de deelnemer op het e-mail adres bekend in ZELHIS de laatste
               informatie.

5.4.        Bij het verschijnen op een scholing waarvoor de deelnemer zich niet heeft aangemeld wordt €50,- administratiekosten
               in rekening gebracht.

 

 

Artikel 6.      Betalingen

6.1.        Betaling is aan de orde indien dit uitdrukkelijk bij de scholing is vermeld.

6.2.        Betaling van scholingen zal uitsluitend via Ideal mogelijk zijn.

 

Artikel 7.      Annuleringsvoorwaarden

7.1.        ZEL behoudt zich het recht een scholing te annuleren. ZEL stelt de deelnemers twee weken doch uiterlijk één week
              voor aanvang van de scholing hiervan via mail of telefonisch op de hoogte.

7.2.        Indien de deelnemer verhinderd is en derhalve niet kan deelnemen aan de scholing waarvoor hij/zij zich heeft
               opgegeven, meldt de deelnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot 2 weken voorafgaand aan de scholing
               aan ZEL. Een annulering kan alleen per e-mail: nascholing@zorggroep-el.nl of een fax: 0174-631818. Deelnemers
               mogen als zij verhinderd zijn zich ook laten vervangen. Indien het een ingekochte scholing is of een scholing op
               locatie is de deelnemer bij verhindering tussen 2 weken en 1 week voorafgaand aan de scholing 50% van de
               kosten verschuldigd aan ZEL. De kosten staan in de nascholingsagenda gepubliceerd. Bij annuleringen binnen
              1 week voorafgaand aan de scholing is de deelnemer de totale kosten verschuldigd aan ZEL zoals deze in de
              nascholingsagenda gepubliceerd staan.

7.3.        Indien voor de betreffende scholing een wachtlijst is en ruimte vrijkomt door annulering van één van de deelnemers,
               zal ZEL mensen op de wachtlijst benaderen voor deelname.

7.4.        Bij het niet verschijnen op een scholing waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld, wordt €50,- administratie-
               kosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van een scholing op locatie of een ingekochte scholing dan worden
               de kosten, welke per persoon gelden, volledig aan de deelnemer doorberekend en vermeerderd met de
               administratiekosten. De kosten zijn terug te vinden in de nascholingsagenda en vooraf bekend.

 

Artikel 8.      Overmacht

Indien de deelnemer wordt gehinderd om deel te nemen aan een scholing als gevolg van overmacht, spant ZEL zich in een
alternatieve datum of scholing aan te bieden. ZEL heeft echter geen verplichting tot het bieden van een alternatieve datum of
scholing of tot restitutie van gelden.  

 

Artikel 9.      Studiemateriaal

Op al het cursusmateriaal rust copyright. Het cursusmateriaal is eigendom van ZEL en mag op geen enkele wijze worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 10.    Klachtenregeling

Indien de deelnemer niet tevreden is over de organisatie van de scholing, kan hij/zij een klacht indienen. De klachtenprocedure
en een klachtenformulier is via de website te raadplegen.

 

 

 

 

 

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
Fax: 0174-631 818

Website: www.zel.nl
Email: secretariaat@zel.nl